ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost MARKETICO s.r.o. v rámci poskytnutí svých služeb může zpracovávat následující osobní údaje objednatele:

 • Jméno, příjmení
 • IČ, DIČ
 • Emailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Fakturační adresu
 • Údaje spojené s platbou

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele.

Společnost MARKETICO s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

 • Účetní firma Monekon spol. s.r.o., sídlem U Tří lvů 256/5, 370 01, České Budějovice, ČR
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

Na emailovou adresu (případně tel.č.) mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem poskytovatelem zpracovávána po dobu 3 let od posledního užití služby.

Informace o využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Za jakým účelem cookies využíváme

www.marketico.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní anonymní webové analytice, lepšímu cílení reklamy, která lépe odpovídá návštěvníkovým zájmům, nebo připisování odměn za doporučení nových zákazníků.

Druhy cookies:

 • Funkční – slouží k zapamatování osobního nastavení preferencí, zpříjemnění procházení webu nebo připisování konverzí za doporučení zákazníků
 • Statistické – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti a analyzujeme používání našeho webu zákazníky. Tato data jsou zcela anonymní a není možné je spojit s konkrétní osobou.
 • Marketingové – Marketingové cookies nám umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky. Díky tomu jim můžeme zobrazovat takový obsah a reklamní nabídky služeb, které jsou pro ně relevantní a projevili o ně v minulosti potenciální zájem. Ani tato data není možné je spojit s konkrétní osobou.

Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Lukáš Dubina (poradce pro Facebook reklamy), sídlem A. Roškotové 1355, 25801, Vlašim, ČR
 • Poskytovatel služby Eshop-rychle.cz a Eshop-rychle.sk provozované společností Golemos s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží 448/7
  370 01 České Budějovice
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá

Jak vyjádřit nesouhlas se sběrem cookies?

Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@marketico.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.

Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Souhlas se sbíráním marketingových cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

V případě, že je objednatel fyzická osoba a zpracovávají se tak jeho osobní údaje, má podle Nařízení právo:

 • požadovat po poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u něj kopii takové informace
 • vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po poskytovateli výmaz osobních údajů – výmaz poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele nebo jeho povinnostmi
 • žádat přenos osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud

Poskytovatel může být v rámci užití služeb objednatelem zpracovatelem osobních údajů ukládaných v CMS služby. Nedílnou součástí  je tedy příloha č. 1 – zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele a objednatele pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

Poskytovatel si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.


 

Smlouva o zpracování osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel společnost MARKETICO s.r.o. zapsaná pod spisovou značkou C 30658 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 25048 se sídlem: Pod Vodojemem 1799/16, České Budějovice 2, 370 05 Česká republika, IČ: 098989, DIČ: CZ09869689,
bankovní spojení: 2101934047/2010 – Fio banka, a.s., kontaktní e-mail: info@marketico.cz (dále jen „poskytovatel„).

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku u poskytovatele (dále jen „objednatel„)

Poskytovatel a objednatel společně (dále jen „smluvní strany„)

1. Předmět a účel smlouvy

1.1. Objednatel (dále jen jako „Správce“) a poskytovatel (dále jen jako „Zpracovatel“ nebo „poskytovatel“) na základě smluvního vztahu, jehož je tato smlouva přílohou, spolupracují v oblasti poskytnutí marketingových služeb (dále jen „Služby“). V rámci této spolupráce dochází či může docházet k předání osobních údajů osob, kterým Správce poskytuje zboží a služby (dále jen „Příjemci“), kdy účel jejich zpracování a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Správce a Zpracovatel osobní údaje pro Správce dále zpracovává v mezích této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro správce osobních údajů – objednatele a je pro něj oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Příjemců:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje
  • adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
 • informace o objednávce;

(dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Správce osobní údaje zpracovává prostřednictvím Služeb poskytovatele a poskytovatel coby zpracovatel takových osobních údajů tyto zpracovává pouze za účelem umožnění poskytnutí svých Služeb. Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou – za tu se považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

 • používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;
 • používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
 • pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 • bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze. Za porušení této povinnosti se nepovažuje zálohování dat pro ochranu práv a oprávněných zájmů Správce či Zpracovatele;
 • užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 • neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne z této Smlouvy;
 • dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:

 • zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;
 • zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
 • nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, je-li v jeho možnostech toto rozpoznat;
 • uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu Příjemce, není-li to v rozporu se Zpracovatelovými oprávněnými zájmy.

3.3. Zpracovatel i Správce jsou povinni zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této Smlouvy a dle Nařízení.

3.4. Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

3.5. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce.

3.6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

4. Mlčenlivost

4.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

5. Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva je účinná po dobu účinnosti smlouvy, jejíž je tato Smlouva přílohou.

5.2. V případě jakéhokoliv ukončení této Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy, pokud na jejich dalším uchování není dán jeho oprávněný zájem. Proti takovému zpracování má Příjemce dle čl. 21 Nařízení oprávnění vznést námitku na kontaktní adresu Zpracovatele info@marketico.cz